מורה לטנטרה ומטפל מיני הוליסטי

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר buddhi.co.il

 

 1. מבוא

 

 • אתר co.il   (להלן: “האתר” ) הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר תוכן אשר מוכר מוצרים ושירותים לציבור הגולשים ברשת. בעל האתר ומפעילו הנו אוהד דנה, שכתובתו שייקה אופיר 13, ראש-העין מיקוד 4813928 (להלן: ״בעל האתר״).

 

 • תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעל האתר לבין כל אדם, לרבות חברה                                                     ( להלן “המשתמש ( ” ו יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים מכל סוג המוצעים באתר (להלן: “פעולה”  ).

 

 • למען הסר ספק, בעצם השימוש באתר, מצהיר המשתמש כי קיבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בו והינו מסכים לקיים את כל ההוראות הכלולות בו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או ממפעיליו ו/או מבעליו.

 

 • ביצוע פעולה באתר כפופה למילוי התנאים המקדימים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:

 

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי קטינים באתר, מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;

 

 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, אשר כתובתו הרשומה במשרד הפנים היא בישראל;

 

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט;

 

 • תנאים כלליים
  • לצורך ביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש למלא את פרטיו האישיים  כולל  פרטי כרטיס האשראי. אין צורך להירשם לאתר.. בעל האתר לא יעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

 • האתר מאפשר למשתמש  להירשם לקבלת מייל של הדיוור הרשמי של האתר.                                                              כל  משתמש הרשום לדיוור, רשאי להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

 

 • מחירי  השירותים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע”מ על-פי הוראות הדין,

 

 • בעל האתר מתחייב לעשות ככל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אולם מובהר כי עלולים להופיע בו אי דיוקים, שמקורם בטעות בתום לב, ובעל האתר לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

 • בעל האתר רשאי לעדכן מחירים של מוצרים ושירותים המוצגים באתר מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. המחיר התקף להזמנה שבוצעה, הינו המחיר שמוצג באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה על-ידי המשתמש. אם עודכן מחיר המוצר או השירות באתר, בטרם הושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחיר המעודכן באתר.

 

 • בעל האתר רשאי להציע מבצעים, הטבות, לרבות קופונים והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר וכן רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים או השירותים באתר מלבד אלה שצוינו במפורש. לא ניתן לממש יותר מקופון אחד בהזמנה.

 

 • מובהר כי בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 • בעל האתר שומר לעצו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

 • . תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

 

 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

 • האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

 • המוצרים והשירותים המוצעים באתר

 

 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת מוצרים ושירותים מבין המוצרים והשירותים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות המבוקש. עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר יוצג מידע, הכולל, בין היתר, פרטים אודות המוצר ומחירו ( להלן: “דף המוצר” )

 

 • בעל האתר רשאי לעדכן את דף המוצר מעת לעת ולהוסיף או להחסיר פרטים ממנו, לרבות לשנות את מחירו ולהסירו.

 

 

 • מדיניות אספקה
  • מוצרים ושירותים אשר התקבל בגינם הודעת אישור, יסופקו ישירות לכתובת הדוא”ל אותה מסר המשתמש בעת ביצוע התשלום.

 

 • אחריות בעל האתר

 

 • בעל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה של אחד מהמוצרים או השירותים המוצעים באתר, שלא על-פי תנאי שימוש אלה.

 

 • נפלה טעות קולמוס בתיאור פרטיו של מוצר או שירות, לא יחייב הדבר את בעל האתר ו/או את מי מטעמו.

 

 • בעל האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש במוצר או בשירות שרכש, שלא בהתאם להוראות.

 

 • בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי מוצר או שירות שרכש באתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.

 

 • הגבלת פרטיות

 

 • הנתונים אותם מסר המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר, ישמרו במאגר המידע שמנהל בעת האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981. יובהר, כי המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור פרטי מידע אישי, אולם בלא למוסרם לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.

 

 • בעל האתר מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות פרטי המידע האישי של המשתמש, והוא יעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות לצורך יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים והשירותים ושירותי דיוור אליהם נרשם.

 

החזרות, החלפות וביטול עסקה עלידי המשתמש

 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי. ביטולה של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני אל בעל האתר
 • בכל מקרה, ביטול העסקה, החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי יעשו בכפוף לתנאים הבאים:
  • ביטול סדנא או טיפול: ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים לפני מועד הסדנה ביטול בתנאי החוק כרוך בתשלום של 5% ממחיר הסדנה. החל מ 14 ימי עסקים ממועד האירוע, לא ניתן יהיה לבטל השתתפות אלא במידה ויימצא משתתף שיחליף ו/או ירכוש את הכרטיס

 

 • ביטול עסקה עלידי בעל האתר

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 

 1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי;
 2. אם מסיבה כל שהיא האירוע \ הסדנא \ הטיפול לא יתקיים במועדו המתוכנן.
 3. אם לא נקלטו במערכת האתר פרטי כרטיס האשראי שבו התבצעה הרכישה ופרטיו המלאים של המשתמש;
 4. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה;
 5. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 6. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
 7. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו;
 8. אם לפי דעת בעל האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באמצעות האתר לצד שלישי. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.
 9. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות בעל האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה “כוח עליון” – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 10. בנסיבות כאמור רשאי בעל האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר או שירות חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור בעל האתר לא יהיה אחראי ולא יישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, לנזק בגין רכישת המוצר או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

. אבטחת מידע

 

 • האתר עומד בתקן PCI DSS  שהינו תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים, באופן שפרטי המידע האישי של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מאובטחים ומוגנים על-ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או בשרתי בעל האתר.

 

 • יובהר, כי היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לבעל האתר יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בקשר לכל נזק שקשור לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו, לרבות בפרטי כרטיס האשראי שלו.

 

 • שירות לקוחות

 

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בדוא“ל: info@buddhi.co.il  או בטלפון: 052-2447855. שעות פעילות שירות הלקוחות הינם: בימים א’-ה’ 19:00-08:30 ובימי ו’ וערבי חג 13:00-08:30.

 

 • קניין רוחני

 

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של בעל האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם בעל האתר, בלא קבלת הסכמתו מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתו של בעל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם וככל שתינתן,  בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בעל האתר נתן את הסכמתו לכך מראש ובכתב.

 

 • דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר –  תהא לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

 

 

לפרטים נוספים ולהרשמה
Please leave this field empty.